MENÜ

B N K T E
Békési Női Kézilabda Torna Egyesület

A BÉKÉSI NŐI KÉZILABDA TORNA EGYLET

Sportfejlesztési Programja

Utánpótlás nevelésre

a2012/2013-as ÉVADRA

 

A Női kézilabda Torna Egylet Békés 1995 óta tagja a Békés Megyei Kézilabda Szövetségnek és ezen időszak alatt aktív résztvevője a Békés Megyei I. osztályú bajnokságnak, mind felnőtt mind utánpótlás csapataival.

Alapvető célkitűzésünk a minőségi és versenysport további szélesítése, színvonalának emelése, a szakmai feltétetlek biztosítása.

Hosszú távú célunk az utánpótlás fejlesztése, annak érdekében, hogy a jelenlegi Megyei I. osztály pozíciónkat meg tudjuk őrizni. Az egyesület fenntartása és az utánpótlás fejlesztése a városban működő más egyesületek mellett nehéz feladat. A fejlődés érdekében célunk a környező falvakkal és iskolákkal való kapcsolat felvétel és a meglévő kapcsolatok erősítése.

 

BNKTE bemutatása:

Békés Városában működő Női Kézilabda Torna Egylet vagyunk. Városunkban a női kézilabda múltja 1957-ig nyúlik vissza. 1977-ben egyéb okok miatt a női kézilabda megszűnt, de 1983-ban újraalakult és 1997-ben átszerveződött a jelenleg is működő Női Kézilabda Torna Egyletté. Felkészüléseinket, edzéseinket a Városi sportcsarnokban és a Békés Városi Sportpálya tornatermében tartjuk.

 

Pénzügyi helyzetünkre jellemző, hogy fő támogatónk Békés Város Önkormányzata. Az önkormányzat által nyújtott támogatásból játékvezetői, bérleti, nevezési díjakat, szövetségi tagdíjat, versenyeztetéshez szükséges engedélyeket finanszírozzuk. Az elmúlt évek bizonytalan gazdasági helyzete miatt, évről-évre csökkenő tendenciát mutat a helyi szervtől kapott támogatás. Költségeink ezzel szemben folyamatosan növekednek. Békés városban a női kézilabda fenntartásáért a játékosállomány, a szülők, valamint a sportágat kedvelő szurkolók is sokat tesznek mind erkölcsi, mind anyagi vonatkozásban.

 

Társadalmi szervezetünk a 2011-2012 bajnoki szezonban három csapattal (serdülő, ifjúsági és felnőtt) képviseli Békés városát. A mérkőzésekre való felkészülés érdekében heti két alkalommal a Békés Városi Sportcsarnokban tartunk edzéseket az ifjúsági csapat részére. A sportcsarnokban biztosított korlátolt edzéslehetőség miatt a serdülő csapatunk a Békés Városi Sportpálya tornatermében készült fel a versenyekre. Az edzéseket felkészült sportszakemberek vezetik, anyagi ellenszolgáltatást ezért nem tudunk nekik biztosítani. Meggyőződésünk, hogy tevékenységünknek kiemelkedő társadalmi hatása és előnye van, hiszen példátlan összefogással működünk immáron 15 éve.

 

Felkészüléseink, sportszakmai munka megvalósítási helyei:

 

 • Békésváros Kecskeméti Gábor Sport, Kulturális és Turisztikai Központ H-5630 Békés, Jantyik Mátyás utca 21-25.
 • Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény Békési Oktatási Egysége H-5630 Békés, Hőzső u. 39.

 

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve:

A projekt megvalósításának időtartama: 2012.07.01-2013.06.30. Az egyes tevékenységekhez kapcsolódó ütemezés s Sportfejlesztési programhoz kapcsolódó összefoglaló költségvetésen jelzett dátumokhoz igazodik.

Szakmai feladatok megvalósításának ütemezése:

Felkészülés és azzal összefüggő költségek

2012. július 1 – 2012. szeptember 15.

Tornákhoz, kupákhoz kapcsolódó utazás és étkezés

2012. július 1 – 2013. június 30.

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

2013. január 1 – 2013. június 30.

Bajnoki mérkőzésekhez kapcsolódó utazás és étkezés

2012. szeptember 1 – 2013. május 31.

 

A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása:

Egyesületünk kizárólag utánpótlás programot kíván megvalósítani az MKSZ stratégiájának 2.1.2. pontjában meghatározottak szerint.

A Női Kézilabda Torna Egylet legfontosabb célja a minőségi és a versenysport további szélesítése, színvonalának emelése, a szakmai feltételek biztosítása az utánpótlás serdülő és utánpótlás ifjúsági korosztályra építve, megerősíteni a békési női kézilabda szellemét. Nyitni és lehetőségekhez mérten bekapcsolódni a helyi iskolák hamarosan induló sportképzéseibe. Fontosnak tartjuk az egészséges életmódra nevelést, a példamutatást, a fiatalok és velük együtt nem utolsó sorban családjuk, egyéb szinten történő bekapcsolását a sportágba. Célunk, hogy továbbra is fent tartsuk az edzési lehetőséget azoknak a fiatal tehetségeknek, akik egyrészt nem csak érdeklődnek ez iránt a sport iránt, de már életük részét képezi.

Az utánpótlás-nevelési feladatokkal összefüggő célok

 • Az egyesület utánpótlás játékos létszámának növelése, a gyermekek megismertetése a kézilabdázással.
 • A kézilabda sporttal való első megismertetés, sport élményének biztosítása.
 • Az utánpótlás-korú sportolói létszámhoz igazítva a sportszakemberek létszámának növelése.
 • Az MKSZ képzési stratégiájának megfelelően az edzők rendszeres, folyamatos továbbképzése.
 • Az edzéseken és a versenyeken való részvételek alapvető követelményeinek megteremtése:
  • sporteszközök, sportfelszerelések vásárlása a korosztályos csapatok számára
  • pályabérleti díjak biztosítása
  • csoportos utazás biztosítása
 • Edzőtábor finanszírozása

 

A projekt megvalósítása során vonzóbb edzési feltételek és körülmények motiválhatják tovább a gyermekek, fiatalok edzését.  Fontos, hogy a fiatal korosztály számára a csapatunkhoz való tartozást látványosan is a tudomásukra adjuk ezt a sportrendezvényeken, sporteseményeken esztétikus egységes öltözetben való megjelenés biztosításával tudjuk elérni.

A sportban végzett munkánkkal elősegítjük az oktatási intézmények tanulóinak, valamint a helyi lakosság széles rétegeinek testnevelési és sporttevékenységét a kézilabda sportágán belül.

 

Korábban nem nyújtottunk be sportfejlesztési programot, így jelen programunk nem kapcsolódik egy már elfogadott program elképzeléseihez.

A sportfejlesztési program pénzügyi és környezeti fenntarthatósága, lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és kockázatok megjelölése:

A program által megvalósuló, elvárható körülmények biztosításával, az edzési és versenyzési lehetőségek megteremtésével, az egyesület előkelő helyet vívhat ki a megye utánpótlás-nevelő egyesületei között. A felnőtt csapatokat helyi játékosokkal tölthetjük meg, és a megvalósuló körülmények és feltételrendszer javulásával az egyesület megítélése is jelentősen javulhat. Mindennek következménye képen a mérkőzések nézőszámának emelkedését, és a vállalkozók, cégek érdeklődését, amely plusz bevételi forrást és támogatást jelenthet.

Programunk költségvetésének kialakítása előzetes árajánlatok és konzultációk alapján történt, amely a jelenlegi létszámhoz igazodik.

Kockázati tényezőként meg kell jelölnünk a térség hátrányosabb gazdasági helyzetét, más sportágak, erőforrás elvonó szerepét.

 

4.4. Utánpótlás-nevelés fejlesztés költségei (több támogatási időszakra történő támogatás igénylés esetén, évenként kitöltendő)

Felkészüléshez, versenyeztetéshez és foglalkoztatáshoz szükséges költségek a 2012/13-es évadra[1]

Korosztályos sportolók létszáma (fő)

Jogcím

Összesen (Ft)

32

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése (4.4.1. táblázatban részletes kibontása szükséges)

3 001 028 Ft

32

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök (4.4.2. táblázatban részletes kibontása szükséges)

0Ft

32

Személyszállítási költségek

219072 Ft

32

Nevezési költségek

0Ft

32

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

0Ft

32

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

0Ft

32

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja (4.4.3. táblázatban részletes kibontása szükséges)

2 361 900 Ft

32

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

256 000 Ft

32

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai (4.4.4. táblázatban részletes kibontása szükséges)

0Ft

32

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0Ft

 

Összesen:

5 838 000Ft

 

 

Tervezett költség számított alakulása a 2012/13-as és a 2014/15-ös támogatási időszak közötti időszakban

 

Összes utánpótlás-nevelés ráfordítása (Ft)

Összesen (Ft)

Önrész (Ft)

Igényelt támogatás (Ft)

2012/13-as támogatási időszak

583 800Ft

5 254 200Ft

5 838 000Ft

2013/14-es támogatási időszak

0Ft

0Ft

0Ft

2014/15-ös támogatási időszak

0Ft

0Ft

0Ft

Összesen:

583 800Ft

5 411 826Ft

5 995 626Ft

 

 


 

Adatlap
a látvány-csapat sportok támogatásának igénylésére

 

Sportszervezet neve:

Női Kézilabda Torna Egylet Békés

Székhelye:

5630 Békés Jantyik utca 21-25.

Adószám:

18375138-1-04

Képviselő neve:

Koppné Dr. Hajdu Anikó

Sportág:

Kézilabda

Kapcsolattartó neve:

Budai Tünde

Elérhetősége:

+36 20 331 84 36, bekesinkte@gmail.com

Jóváhagyó határozat száma:

be/SFP-0148/2013

Igényelt támogatási összeg jogcímenként

 

Szakmai jogcím összege

Közreműködői költség (2 %)

NSI (1%)

Személyi jellegű ráfordítások

0 Ft

0 Ft

54 225 Ft

Tárgyi eszköz beruházás

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés

5 259 870 Ft

108 450 Ft

Képzés

0 Ft

0 Ft

Versenyeztetés *

0 Ft

0 Ft

Összesen:

5 259 870 Ft

108 450 Ft

Igényelt támogatási összeg:

5 422 545 Ft

 

Csatolandó dokumentumok:

-       Támogatást igénylő által a szakszövetséghez benyújtott sportfejlesztési program másolata

-       Országos Sportági Szakszövetség /a benyújtott sportfejlesztési programra vonatkozó/ jóváhagyó határozatának másolata

 

Békés, 2013.11.06.

 


 

 

NŐI KÉZILABDA TORNA EGYLET BÉKÉS

SPORTFEJLESZTÉSI PROGRAMJA

 

 

Szeretném figyelmébe ajánlani kézilabda klubunk történetét célját a sportról alkotott filozófiáját jövőbeni sikeres együttműködés céljából:

 

Női kézilabda Torna Egylet Békés sportszervezet 1995 óta tagja a Békés Megyei Kézilabda Szövetségnek és ezen időszak alatt aktív résztvevője a Békés Megyei I. osztályú bajnokságnak, mind felnőtt mind utánpótlás csapataival. Alapvető célkitűzésünk a minőségi és versenysport további szélesítése, színvonalának emelése, a szakmai feltétetlek biztosítása. Hosszú távú célunk az utánpótlás fejlesztése, annak érdekében, hogy a jelenlegi Megyei I. osztály pozíciónkat meg tudjuk őrizni. Az egyesület fenntartása és az utánpótlás fejlesztése a városban működő más egyesületek mellett nehéz feladat. A fejlődés érdekében célunk a környező falvakkal és iskolákkal való kapcsolat felvétel és a meglévő kapcsolatok erősítése. BNKTE bemutatása:

 

Békés Városában működő Női Kézilabda Torna Egylet vagyunk. Városunkban a női kézilabda múltja 1957-ig nyúlik vissza. 1977-ben egyéb okok miatt a női kézilabda megszűnt, de 1983- ban újraalakult és 1997-ben átszerveződött a jelenleg is működő Női Kézilabda Torna Egyletté. Felkészüléseinket, edzéseinket a Városi sportcsarnokban és a Békés Városi Sportpálya tornatermében tartjuk. Pénzügyi helyzetünkre jellemző, hogy fő támogatónk Békés Város Önkormányzata. Az önkormányzat által nyújtott támogatásból játékvezetői, bérleti, nevezési díjakat, szövetségi tagdíjat, versenyeztetéshez szükséges engedélyeket finanszírozzuk. Az elmúlt évek bizonytalan gazdasági helyzete miatt, évről-évre csökkenő tendenciát mutat a helyi szervtől kapott támogatás. Költségeink ezzel szemben folyamatosan növekednek. Békés városban a női kézilabda fenntartásáért a játékosállomány, a szülők, valamint a sportágat kedvelő szurkolók is sokat tesznek mind erkölcsi, mind anyagi vonatkozásban. Társadalmi szervezetünk a 2011-2012 bajnoki szezonban három csapattal (serdülő, ifjúsági és felnőtt) képviseli Békés városát. A mérkőzésekre való felkészülés érdekében heti két alkalommal a Békés Városi Sportcsarnokban tartunk edzéseket az ifjúsági csapat részére. A sportcsarnokban biztosított korlátolt edzéslehetőség miatt a serdülő csapatunk a Békés Városi Sportpálya tornatermében készült fel a versenyekre. Az edzéseket felkészült sportszakemberek vezetik, anyagi ellenszolgáltatást ezért nem tudunk nekik biztosítani. Meggyőződésünk, hogy tevékenységünknek kiemelkedő társadalmi hatása és előnye van, hiszen példátlan összefogással működünk immáron 15 éve.

 

Célunk és filozófiánk:

 

• A kézilabda sport megszerettetése,

• Rendszeres mozgásigény kialakítása és kielégítése,

• Mindennapos testmozgás lehetőségének biztosítása tanulóink részére,

• Egészséges életmódra nevelés,

• Tehetséges fiúk és lányok felkutatása és megnyerése a sportág számára.

• A rendszeres sportolás iránti igény kialakítása és hosszú távú fenntartása.

•  A versenysport és a rekreációs foglalkozások megteremtése.

 

Ahhoz, hogy minőségi munkát tudjunk végezni, jól képzett szakemberekre van szükségünk. Ezért ezeket az edzőket anyagilag és szakmailag is meg kell becsülnünk. Főleg azért, hogy tehetségüket, tudásukat a sportnak és az ifjúságnak szenteljék, és ne kelljen elmenniük máshová a megélhetésük biztosítása végett. 

Egyesületünk az idei évben kizárólag utánpótlás programot kíván megvalósítani az MKSZ stratégiájának 2.1.2. pontjában meghatározottak szerint. A Női Kézilabda Torna Egylet legfontosabb célja a minőségi és a versenysport további szélesítése, színvonalának emelése, a szakmai feltételek biztosítása az utánpótlás serdülő és utánpótlás ifjúsági korosztályra építve, megerősíteni a békési női kézilabda szellemét. Nyitni és lehetőségekhez mérten bekapcsolódni a helyi iskolák hamarosan induló sportképzéseibe. Fontosnak tartjuk az egészséges életmódra nevelést, a példamutatást, a fiatalok és velük együtt nem utolsó sorban családjuk, egyéb szinten történő bekapcsolását a sportágba. Célunk, hogy továbbra is fent tartsuk az edzési lehetőséget azoknak a fiatal tehetségeknek, akik egyrészt nem csak érdeklődnek ez iránt a sport iránt, de már életük részét képezi.

 

A sportfejlesztési programunk lehetséges társadalmi hatásai:

 

A program által megvalósuló, elvárható körülmények biztosításával, az edzési és versenyzési lehetőségek megteremtésével, az egyesület előkelő helyet vívhat ki a megye utánpótlás-nevelő egyesületei között. A felnőtt csapatokat helyi játékosokkal tölthetjük meg, és a megvalósuló körülmények és feltételrendszer javulásával az egyesület megítélése is jelentősen javulhat. Mindennek következménye képen a mérkőzések nézőszámának emelkedését, és a vállalkozók, cégek érdeklődését, amely plusz bevételi forrást és támogatást jelenthet. Programunk költségvetésének kialakítása előzetes árajánlatok és konzultációk alapján történt, amely a jelenlegi létszámhoz igazodik. Kockázati tényezőként meg kell jelölnünk a térség hátrányosabb gazdasági helyzetét, más sportágak, erőforrás elvonó szerepét.

 

Köszönöm, hogy megtekintették bemutatkozásunkat!

  

Köszönettel a Női kézilabda Torna Egylet Békés Egyesületi képviseletében:

 

 

                                                                                        Koppné Dr. Hajdu Anikó

                                                                                                        elnök

 


 

Pályázati adatlap:

( Kattintson a dokumentum megnyitásához! ) 

 

 Palyazati_adatlap.pdf

 

Sportfejlesztési program

jóváhagyására irányuló kérelem jóváhagyása:

( Kattintson a dokumentum megnyitásához! )

 

SFPHAT_148_1_20131003_SIGNED.pdf

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hírek

 • 2013/2014
  2013-07-25 02:26:54

  A 2012/13-as évadot ismét megnyerték a lányok és egy kis pihenő után elkezdték a felkészülést a 2013/14-es bajnoki szezonra.

 • Felkészülés
  2011-08-01 16:35:38

  A békési kézis lányok megkezdték a felkészülést a 2011/12-es szezonra!

 • Bajnoki mérkőzés
  2011-03-21 15:17:01

  A tavaszi forduló első mérkőzése hazai pályán kerül megrendezésre 2011.03.22-én, kedden a Békési Városi Sportcsarnokban, 19:30-tól.

 • Téli Kupa - folytatás
  2011-03-21 15:14:51

  Csapatunk tegnap II. helyezést ért el a Téli kupán. Korai kezdés után a dobozi csapat ellen aratott győzelmet, majd a kétsopronyi csapata ellen.

 • Téli Kupa
  2011-02-28 17:52:52

  Csapatunk március 6-án Téli Kupán vesz részt Gyomaendrődön. Három mérkőzés van kitűzve a téli kupa első fordulójában a békési lányok programjában. 1. mérkőzését a JALTE csapata ellen, 2. mérkőzését a Gyomaendrőd csapata ellen és 3. mérkőzését a Békésszentandrás csapata ellen vívja meg a nap folyamán.

 • Mérkőzés
  2010-11-08 15:52:21

  2010.11.14-én 17:00-kor kerül sor a BNKTE-Békésszentandrás női megye I. osztályú mérkőzésre a Békési Sportcsarnokban. Előtte az ifjusági mérkőzés kerül megrendezésre.

 • Következő mérkőzés
  2010-09-29 12:13:14

  2010.10.03. vasárnap 18:00 BNKTE - Mezőberény

 • Ifjusági mérkőzés
  2010-09-09 22:27:12

  Ma az ifju korú lányok játszottak bajnoki mérkőzés a békési sportcsarnokban, Kétsoprony ellen. Végeredmény: 25-18.

 • Következő mérkőzés
  2010-09-08 12:47:56

  Következő mérkőzésünket ismét hazai környezetben játszuk le. 2010. 09. 16-án, csütörtökön. A kezdés 19:15-től.

Asztali nézet